مدیر 

نام: zatanna - زاتانا
نام واقعی: نازنین
سن: 17
پایه: یازدهم - کامپیوتر
تاریخ تولد: 1379/10/29


 نویسندگان 

نام: Nightwing
شرایط نویسندگی: قبول دارم
نام واقعی: -
سن:13
پایه: هشتم
تاریخ تولد: 1383/10/12
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: www.aparat.com/kartono

نام: Angel
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: damian wayne
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: 
http://worldingame.mihanblog.com/
آپارات: -


نام: جوکر 
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -


نام: Harley Quinn
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: ایین
سن: 14
پایه: نهم
تاریخ تولد: 82/5/7
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام:  Tim Drake-تیم دریک
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی:صاها
سن: 13
پایه: هفتم
تاریخ تولد: 24/10/83
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: http://Aparat.com/Taha_Saber

نام: BLACK CANARY
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: bloodgirl
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: عسل
سن: 12
پایه: ششم
تاریخ تولد:1385/2/5
وبلاگ های دیگر: asal44-cod.mihanblog.com-
Myfavorit.mihanblog.com
آپارات:www.aparat.com/asal82artemis


نام: NIGHTSTAR
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: Elena
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام:spoiler_اسپویلر
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: نگین
سن:۱۲
پایه:  هفتم
تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۶/۲۳
وبلاگ های دیگر: ندارد
آپارات: www.aparat.com/starfire52567090


نام: Hawk girl
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: wonder girl
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -


نام: Levin
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: مطهره
سن: 15
پایه: نهم
تاریخ تولد: 81/7/17
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: shazam
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -


نام: bad_ Queen
شرایط نویسندگی: قبول میدارم^_^
نام واقعی: گندم طلاع
سن: 14
پایه: نهم
تاریخ تولد: 83/5/20
وبلاگ های دیگر:http://gandom41148.mihanblog.com/
آپارات: https://www.aparat.com/aroww

نام:Amir Ali Deathstroke
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

شرایط نویسندگی:-
سن:-
پایه:-
تاریخ تولد:-
وبلاگ های دیگر:-
کانال اپارات:-

نام:(SUPER GIRL(eagl&snow
شرایط نویسندگی:قبول دارم
سن:10
پایه:-چهارم
تاریخ تولد:26دی 
وبلاگ های دیگر:هزارتا کدوم؟:/
کانال اپارات:https://www.aparat.com/dostantitany