مدیر 

نام: zatanna - زاتانا
نام واقعی: نازنین
سن: 17
پایه: یازدهم - کامپیوتر
تاریخ تولد: 1379/10/29


 نویسندگان 

نام: Nightwing
شرایط نویسندگی: قبول دارم
نام واقعی: -
سن: 12
پایه: هفتم
تاریخ تولد: 1383/10/12
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: www.aparat.com/kartono

نام: Angel
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: damian wayne
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: 
http://worldingame.mihanblog.com/
آپارات: -

نام: silver shadow
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: جوکر 
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: SuperMan
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: Harley Quinn
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: ایین
سن: 14
پایه: نهم
تاریخ تولد: 82/5/7
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام:  Tim Drake-تیم دریک
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی:صاها
سن: 13
پایه: هفتم
تاریخ تولد: 24/10/83
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: http://Aparat.com/Taha_Saber

نام: BLACK CANARY
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: bloodgirl
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: عسل
سن: 12
پایه: ششم
تاریخ تولد:1385/2/5
وبلاگ های دیگر: asal44-cod.mihanblog.com-
Myfavorit.mihanblog.com
آپارات:www.aparat.com/asal82artemis


نام: NIGHTSTAR
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: Elena
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام:spoiler_اسپویلر
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: نگین
سن:۱۲
پایه:  هفتم
تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۶/۲۳
وبلاگ های دیگر: ندارد
آپارات: www.aparat.com/starfire52567090

نام: Just Raven/Emi Gogol
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: زینب
سن: 13
پایه: هشتم
تاریخ تولد: 83/8/28
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: Hawk girl
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: wonder girl
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: Starfire _استارفایر
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: یاسی
سن: 12
پایه: ششم
تاریخ تولد: 84/11/21
وبلاگ های دیگر: 
http://ttgml.mihanblog.com/
آپارات: 
http://www.aparat.com/teen_girls_boys

نام: Levin
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: مطهره
سن: 15
پایه: نهم
تاریخ تولد: 81/7/17
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: shazam
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: Harlly shadow
شرایط نویسندگی: قبول دارد
نام واقعی:یاس
سن: 12
پایه: ششم
تاریخ تولد:84/10/22
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -


نام: kidflash2099
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام: bad_ Queen
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -

نام:Amir Ali Deathstroke
شرایط نویسندگی: -
نام واقعی: -
سن: -
پایه: -
تاریخ تولد: -
وبلاگ های دیگر: -
آپارات: -